vrachtwagen pakhuis

Opslag en Distributie 

Opslag en transport worden onderdeel van een ‘high tech’-omgeving, waarbij bedrijven met multimodale oplossingen zich steeds meer toeleggen op een regiefunctie. Deze regiefunctie wordt vervuld door de gespecialiseerde expediteur.  

De wereld van transport en logistiek is snel aan het veranderen. De logistieke markt staat aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen, met ketengerichte samenwerking als centrale thema voor de toekomst. Bestaande traditionele logistieke concepten maken plaats voor nieuwe innovatieve werkwijzen, waarbij onder meer de toepassing van informatietechnologie de wereld van logistieke bedrijven fundamenteel zal veranderen. Opslag en transport worden onderdeel van een ‘high tech’-omgeving, waarbij bedrijven met multimodale oplossingen zich steeds meer toeleggen op een regiefunctie. Deze regiefunctie wordt vervuld door de gespecialiseerde expediteur.

Binnen Fenex houdt de Raad voor Opslag en Distributielogistiek (O&D) zich bezig met opslag en Value Added Logistics. Vanwege de overlap met de Kring Logistiek en Supply Chain (KLS) binnen TLN, worden de belangen van zowel de KLS als O&D behartigt binnen de samenwerking TLN Logistiek.

Opslag 

Opslag vindt plaats in goed uitgeruste warehouses die al dan niet voorzien zijn van klimaatbeheersing en koel-/vriesfaciliteiten of geschikt zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Onder opslag valt in principe alleen het op een bepaalde plaats bewaren van de goederen.

De expediteur kan voor de in opslag genomen goederen een opslagbewijs of ceel afgeven. Bijvoorbeeld het FIATA Warehouse Receipt (FWR). Dit is een verhandelbaar document, tenzij staat aangegeven dat het niet verhandelbaar is. Als een expediteur een FWR afgeeft, kunnen de goederen alleen worden afgeleverd tegen afgifte van de originele FWR. Meer over de FWR lees je hier.

De wet- en regelgeving met betrekking tot opslag is zeer beperkt, en kent een volledige aansprakelijkheid ten nadele van de expediteur voor (kort gezegd) alle schade die de opdrachtgever (bewaargever) lijdt als de goederen niet in goede staat worden teruggegeven (niet alleen schade aan de goederen zelf (directe schade), maar ook winstderving en andere gevolgschade).

Het verdient dus aanbeveling om goede afspraken te maken over de opslag van de goederen. Zeker als de opdrachtgever speciale wensen heeft of als de goederen bepaalde zorg nodig hebben.

De expediteur die goederen in opslag neemt, doet er verstandig aan om (algemene) voorwaarden op de opslagovereenkomst van toepassing te verklaren. Dit kunnen eigen algemene voorwaarden zijn, of een goed gevulde overeenkomst waarin alle afspraken staan, maar dit kunnen ook algemene voorwaarden zijn die Fenex aan haar leden ter beschikking stelt. Bijvoorbeeld de Nederlandse Expeditievoorwaarden, de Nederlandse Opslagvoorwaarden of de Logistieke Services Voorwaarden (LSV). Meer over de verschillende algemene voorwaarden en het advies over het van toepassing verklaren van deze algemene voorwaarden vind je hier.

Value Added Logistics (VAL) 

De andere werkzaamheden, bijvoorbeeld de inslag en uitslag van de goederen zijn bijkomende werkzaamheden. Daarnaast kunnen er nog waarde toevoegende werkzaamheden zijn, zoals ompakken, verpakken, labelen etc., die door de expediteur worden verricht. We hebben het dan ook wel over Value Added Logistics (VAL).

Ook voor deze werkzaamheden doet de expediteur er verstandig aan om de rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden van partijen goed vast te leggen. Dit kan door eigen algemene voorwaarden, of door aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen in de overeenkomst, maar ook door algemene voorwaarden die Fenex aan haar leden ter beschikking stelt.

Fenex heeft voor dergelijke werkzaamheden in het verleden de VAL-voorwaarden opgesteld voor opslag en VAL werkzaamheden. In 2014 zijn de Logistieke Services Voorwaarden geïntroduceerd. Deze voorwaarden vervangen de VAL-voorwaarden. De Nederlandse Expeditievoorwaarden kunnen voor deze werkzaamheden ook gebruikt worden, maar deze kennen geen specifieke opslag- of VAL-gerelateerde bepalingen, maar beperken wel de aansprakelijkheid van de expediteur.