hamer

Arbitrage

Geschillen op grond van verschillende algemene voorwaarden van Fenex worden beslecht door arbitrage.

Grond van geschillen

Geschillen op grond van de

Tussen expeditiebedrijven en opdrachtgevers worden in principe in hoogste ressort beslecht door arbitrage. In de voorwaarden is een summiere regeling van de arbitrale procedure opgenomen. Fenex behandelt de administratieve afhandeling van de arbitrageprocedure.

Arbitrage door een vast scheidsgerecht vindt in de expeditiebranche plaats sinds 1934. Voor arbitrage is met name gekozen vanwege de mogelijkheid van benoeming van arbiters met een ter zake specifieke deskundigheid. De voordelen van arbitrage ten opzichte van overheidsrechtspraak zijn: de grotere beslotenheid, een meer flexibele en in beginsel snellere procesgang.

Meest gestelde vragen

Wat zijn de kosten om een arbitrage aanhangig te maken?
De kosten voor de administratieve bemoeiingen van Fenex zijn vastgesteld op:
Indien één der partijen lid is van Fenex bedragen deze administratiekosten
€ 200,-. Indien geen der partijen lid is van Fenex bedragen deze kosten € 400,-.

Voorschot arbiters:
€ 200,- voor de jurist-arbiter, € 100,- per overige arbiter, in totaal € 400,-.

Uurtarieven arbiters: zie tabel hieronder

Zijn voor de arbitragekosten exacte bedragen te noemen?
Dit is vaak moeilijk in te schatten, omdat de kosten afhankelijk zijn van onder meer de complexiteit van het geschil.

Hoe moet de arbitrage worden ingediend?
De voorwaarden (lid 4.) vermelden dat dit bij aangetekende brief of fax dient te geschieden, onder korte omschrijving van het geschil en de vordering. Geadviseerd wordt deze brief of fax te formuleren als een verzoekschrift zoals in een civiele procedure gebruikelijk is. Daaraan zijn minimale regels verbonden, zoals namen partijen, na(a)m(en) gemachtigde(n) etc. Maar ook wordt een omschrijving van het geschil verlangd met redenen omkleed. Kortom een volledig verzoekschrift is efficiënter qua administratieve behandeling en kàn effect hebben op de benoeming van arbiters op basis van hun specifieke deskundigheid. Het “verzoekschrift” dient te worden gericht aan:

Transport en Logistiek Nederland
t.a.v. Fenex-secretariaat – Arbitrage
Postbus 3008
2700 KS  Zoetermeer

Faxnummer 088 – 4567 200

Hoe verloopt een arbitrage?

Fenex arbitragereglement

Fenex rules of arbitration

Hoeveel tijd neemt een arbitrage in beslag?
Dit hangt af van de complexiteit van de arbitrage en van het tijdsbestek dat conclusies door partijen bij arbiters worden ingediend.

Belang van vordering Uurtarief voorzitter Uurtarief overige arbiters
< € 50.000 € 200 € 150
€ 50.001 - € 100.000 € 220 € 170
€ 100.001 - € 250.000 € 240 € 190
€ 250.001 - € 500.00 € 260 € 210
€ 500.001 - € 1.000.000 € 280 € 230
€ 1.000.001 - > € 300 € 250

Fenex Arbitragereglement