duurzaamheid

Duurzaamheid

Nederland staat voor een grote opgave om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Op basis van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) stelt het regeerakkoord (2017) 49% reductie centraal voor 2030. Alle sectoren dienen hieraan bij te dragen, ook de sector transport en logistiek.

Vanuit TLN is een duurzaamheidsvisie ontwikkeld, gebaseerd op 3 pijlers: zero-emissie in de steden, low-emissie in de buitengebieden en high efficiency in de keten. Meer over de TLN duurzaamheidsvisie is hier te vinden.

Om goed aan te sluiten op de wensen en vragen van haar leden heeft Fenex een werkgroep duurzaamheid opgezet om, in aansluiting op de TLN visie, een duurzaamheidsvisie te ontwikkelen waar de expediteur centraal staat.  Voor meer informatie of bij interesse om deel te nemen aan deze werkgroep kan contact worden opgenomen met Anne-Marie Nelck via anelck@tln.nl.

CO2-calculatie

Het is voor logistiek dienstverleners interessant om hun CO2-uitstoot te berekenen, te vergelijken en vast te stellen hoe deze uitstoot teruggebracht kan worden. De CO2-uitstoot kan op verschillende methodes worden berekend. Zo is het mogelijk om de uitstoot te berekenen per rit of voor alle bedrijfsactiviteiten.

Aan de slag met CO2-reductie
Een laagdrempelige manier om kennis te maken met het berekenen van de CO2-uitstoot en het toerekenen hiervan aan klanten en zendingen, is door deel te nemen aan de BigMile pilot. Tweehonderd leden van TLN/FENEX en evofenedex kunnen zich tot en met december 2020 gratis aanmelden en gebruik maken van BigMile, dankzij een bijdrage vanuit de Topsector Logistiek. BigMile is een geavanceerde online tool die bedrijven eenvoudig inzicht geeft in de CO2-uitstoot van hun transport en in concrete mogelijkheden om CO2-uitstoot te reduceren. Zo helpt het bedrijven om een bijdrage te leveren aan het Nederlandse klimaatakkoord. Klik hier om meer te weten te komen.

Verschillende bedrijven hebben tools ontwikkeld voor CO2-calculatie. Voorbeelden hiervan zijn:

Voor een vollediger overzicht van CO- calculatie- en benchmarkingtools klik hier.

Onlangs is er door Panteia een handleiding ontwikkeld voor CO2-calculatie voor wegvervoer op basis van dezelfde standaard. TLN heeft hier medewerking aan verleend. Naast TLN is deze handleiding omarmd door Green Freight Europe, Connekt/Lean and Green en een groot aantal bedrijven. Voor de scheepsvaart is de Clean Shipping Index een handige tool. De Clean Shipping Index is een benchmarking tool om schepen met elkaar te vergelijken op basis van milieuverontreiniging.

Wet- en regelgeving duurzaamheid

Onderstaand tref je een overzicht aan van wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Dit is geen uitputtend overzicht van alle wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

Verplichting tot energiebesparing
Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten verbruiken, zijn onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Activiteitenbesluit verplicht besparingsmaatregelen te nemen. Meer informatie over deze verplichting kan je hier teruglezen.

Normen zwaveluitstoot Noord- en Oostzee
De International Maritime Organization (IMO) heeft bepaald dat schepen in het vaargebied van de Noord- en de Oostzee aan scherpere milieunormen moeten voldoen dan de vaargebieden in de rest van de wereld. Door dit besluit mogen de schepen in het Noord-Europese vaargebied vanaf 2015 niet meer dan 0,1% zwavel per liter brandstof uitstoten. Voor de schepen in andere gebieden geldt een norm van 0,5% die in 2020 is ingegaan. Om aan de verscherpte norm te voldoen, is brandstof nodig die aanmerkelijk duurder is. De strengere brandstofeisen zullen dientengevolge tot hogere kosten leiden.

Franse wetgeving inzake verplicht rapporten CO2
De Franse overheid stelt het vanaf 1 oktober 2020 verplicht om de CO2 uitstoot van een transportdienst te vermelden aan Franse verladers. Deze verplichting gaat gelden bij zowel ritten naar Frankrijk als ritten vanuit Frankrijk. Alleen indien de afnemer van de transportdienst Frans is, dient echter gerapporteerd te worden. Deze verplichting gaat ook gelden voor expediteurs.

Tot juli 2016 zal de Franse overheid geen sancties invoeren bij het niet nakomen van deze regelgeving. CLECAT stelt in een briefing note zich voornamelijk zorgen te maken over het feit dat de Franse wijze om CO2 uitstoot te berekenen op enkele punten afwijkt van de Europese CEN standaard. In deze briefing note kan je meer informatie terugvinden over de nieuwe Franse wetgeving en vereiste methode om CO2 uitstoot te berekenen.

Richtlijnen en certificaten

Veel verladers zijn bewust bezig met duurzaamheid. Een expediteur kan zich commercieel onderscheiden door aan te tonen een duurzame bedrijfsvoering te hebben. Het voldoen aan bepaalde richtlijnen of het behalen van certificaten kan vanuit een marketingoogpunt dan ook interessant zijn.

Enkele bekende certificaten en richtlijnen zijn:

Duurzaamheid en het bedrijfspand

Binnen het bedrijfspand zijn vaak veel energiebesparende maatregelen te nemen. Dit is goed voor het milieu, maar het kan ook schelen in de kosten. In het kader van de Green Deal die MKB-Nederland met Deltalinqs had afgesloten, hebben verschillende leden in 2012 en 2013 gebruik kunnen maken van gratis energiescans.

De ‘Green Deal’ is een project van het ministerie van Economische Zaken met als doel het stimuleren van duurzame initiatieven. MKB-Nederland heeft met EL&I een ‘Green Deal’ afgesloten en ondersteunt bedrijven bij het verbeteren en/of de implementatie van energiebesparende maatregelen. Uit de scans bleek dat op het gebied van verlichting, klimaatinstallaties en isolatie veel energiebesparende maatregelen te nemen waren met een korte terugverdientijd. Uit één praktijkcase bleek na een scan dat er 32.000 euro per jaar te besparen was op de energierekening. Een besparing van 60%. Voor meer informatie over deze praktijkcase klik hier.

Maatregelen die kunnen leiden tot een energiebesparing zijn:

  • vervangen ongeïsoleerde CV leidingen;
  • vervangen TL8 lampen door TL5 lampen;
  • waterzijdig laten inregelen van gasketels;
  • elektrische interne transportmiddelen;
  • strippen deuren;
  • klimaatcontrole;
  • zonnepanelen;
  • led verlichting;
  • bewegingscensors;
  • timer op computers.

Handige links:

Duurzaamheid op kantoor
Duurzaam verder: kantoortips
Green fox: kosten besparen
339 tips voor een duurzaam kantoor
6 tips om. maximaal te profiteren (servers)
Discrepantie tussen huurder van een logistiek pand en een vastgoedbelegger

Contact