Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Persbericht: Herstel expeditiesector in 2010

  16-6-2011

  P E R S B E R I C H T

  Rotterdam, 16 juni 2011

  Herstel expeditiesector in 2010

  De Nederlandse expeditiesector heeft zich in 2010 hersteld. De gemiddelde omzet is met een vijfde toegenomen en driekwart van alle expediteurs heeft in 2010 een positief bedrijfsresultaat geboekt. Expediteurs verwachten voor dit jaar een voortgaande omzetgroei.

  ,,De volumes zijn flink toegenomen,'' zegt voorzitter Ruud Vat van de Nederlandse organisatie voor Expeditie en Logistiek (FENEX) in een toelichting op het jaarverslag. ,,Maar, de winstgevendheid van de Nederlandse expediteurs is nog niet terug op het niveau van vóór de crisis.''

  In 2010 is de omzet van de bij de FENEX aangesloten bedrijven met 21 procent gegroeid ten opzichte van het jaar er voor. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête die FENEX onder haar leden houdt. In 2009 was er nog sprake van een gemiddelde omzetdaling van 13 procent. Het aantal expediteurs dat in 2010 een positief resultaat heeft behaald is licht gestegen naar 76 procent. In 2008 was dit, ondanks het slechte laatste kwartaal, nog 85,5 procent. Deze ontwikkeling, geschetst in het jaarverslag 2010, sluit aan bij de uitkomsten van de onlangs verschenen FENEX- stemmingsbarometer 2010. Hierin wordt door de leden van FENEX de verwachting geuit dat ook in de komende vijf jaar een voortgaande omzetgroei zal plaatsvinden. Het meest positief zijn de bedrijven met zeehavenlogistieke activiteiten.

  In lijn met de ontwikkelingen van vóór de economische crisis zijn de kosten van de Nederlandse expediteurs in 2010 opnieuw gestegen. De stijging van de kosten is echter kleiner dan in de jaren voor de crisis. Een jaar eerder was er nog sprake van een trendbreuk in de kostenontwikkeling. De loonkosten blijven de belangrijkste kostenfactor. Uit het jaarverslag blijkt dat voor veel leden van FENEX de hoogte van de marges het belangrijkste probleem is voor een gezonde bedrijfsvoering.

  FENEX-voorzitter Vat ziet een ander belangrijk knelpunt:
  "Een meerderheid van onze leden verwacht in de komende vijf jaar problemen bij de werving van voldoende gekwalificeerd personeel. De problemen zullen zich voornamelijk voordoen bij het vinden van geschikt personeel op MBO-niveau. Die situatie zal naar verwachting niet snel verbeteren. Dit blijkt ook uit de stemmingsbarometer 2010'' 
   
  De expeditiebedrijven zijn volgens de uitkomsten van de stemmingsbarometer ook positief gestemd ten aanzien van Nederlandse zeehavens. Zeven van de tien bedrijven verwachten dat de Nederlandse zeehavens meer lading zullen aantrekken dan hun buitenlandse concurrenten. Vooral investeringen in de infrastructuur en het functioneren van inland terminals zouden er voor kunnen zorgen dat Nederlandse zeehavens meer lading aantrekken. Wel is de verwachting dat de kosten van overheidsinspecties er daarentegen toe bijdragen dat Nederlandse havens lading kunnen verliezen.

  Ongeveer de helft van de leden van FENEX met opslag- en distributieactiviteiten verwachten dat locaties in het achterland belangrijker worden. Ook blijkt uit de stemmingsbarometer dat deze bedrijven van mening zijn dat in de komende vijf jaar in toenemende mate lading direct naar het buitenland zal worden doorgevoerd.

  Voor wat betreft luchtvrachtafhandeling is de uitkomst van de stemmingsbarometer dat tweederde van de leden verwacht dat het ladingaanbod van Nederlandse luchthavens in de komende vijf jaar stabiel zal blijven. De verwachting is dat Schiphol in de komende vijf jaar met name van de luchthaven Frankfurt concurrentie kan  ondervinden. Daarentegen zijn de leden positief ten aanzien van de kansen ten opzichte van de luchthavens Brussel, Luik en Luxemburg.

  Uit de resultaten van de stemmingsbarometer is eveneens naar voren gekomen dat het aanbieden van groene diensten belangrijker wordt. Weliswaar vragen de meeste opdrachtgevers nog niet om duurzame dienstverlening, maar de verwachting is dat dit in de komende vijf jaar zal gaan veranderen.

  Ongeveer de helft van de respondenten met douaneactiviteiten, is inmiddels AEO- gecertificeerd, zo blijkt uit de Stemmingsbarometer. Ook blijkt dat 89% van de FENEX-leden met douaneactiviteiten voornemens is zich AEO te certificeren. Meer dan de helft van de AEO gecertificeerde bedrijven verwacht dat het belang van de AEO-status voor bedrijven zal toenemen. Meer dan 40% van deze bedrijven acht dit waarschijnlijk. Vanuit het totaal aantal aangiften opgemaakt door een AEO-gecertificeerd bedrijf blijkt een heel groot gedeelte opgemaakt te worden door een AEO gecertificeerde douaneagent. 

  "Hieruit blijkt dat de expeditiesector voor de AEO gaat" zegt FENEX-voorzitter Ruud Vat. "Wij hebben op het terrein van douanetoezicht op binnenkomende zendingen echter nog een belangrijke wens tot innovatie. Op dit moment is de risicoanalyse van de douane gebaseerd op summiere gegevens die worden verstrekt door de vervoerder. Indien expediteurs en andere partijen op een eerder moment dan nu vervolgaangiften kunnen indienen, dan kunnen eventuele douanecontroles beter worden gepland. Hiermee zou de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van het logistieke proces gediend zijn."   

  *** Einde persbericht***

  Niet voor publicatie:
  Het volledige jaarverslag 2010 is als bijlage bij deze e-mail gevoegd en is tevens te downloaden van de FENEX website www.fenex.nl
  Voor nadere informatie: mw mr. E.M.C. Slappendel, directeur FENEX
  Postbus 54200, 3008 JE Rotterdam, Tel: +31 (0)10 - 402 03 98, Fax:+31 (0)10 - 452 73 67

  Terug naar het overzicht