Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Declarant

  ​​​​​​​​​Start Module I: 1 september​ 2020 

  ​​De expediteur biedt logistieke diensten aan waarvan de afwikkeling van douaneformaliteiten een essentieel onderdeel is. Het belang hiervan doet zich ogenschijnlijk pas voor, indien, als gevolg van een onjuiste of onvolledige handeling, een verstoring in het logistieke proces optreedt. De cursus Declarant beoogt de cursisten wegwijs te maken in de gecompliceerde regelgeving op het gebied van de Douane. De cursisten, die met succes deze cursus hebben afgerond, zijn in staat vrijwel alle op een expeditiekantoor voorkomende douaneformaliteiten te verrichten en kunnen de hiermee samenhangende problemen oplossen. Hoewel een hoeveelheid parate kennis van de douanewetgeving niet kan worden gemist, ligt de nadruk van de cursus op het kunnen omgaan met de douanewetgeving. De cursus Declarant wordt in drie Modules gegeven.

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor medewerkers, die minimaal één jaar werkzaam zijn op een declaratieafdeling en een vooropleiding hebben genoten van tenminste HAVO-niveau of de cursus Assistent Declarant van FENEX met succes hebben afgerond.

  Lesprogramma Modules

  MODULE I

  Organisatie van de Belastingdienst

  Inzicht in de structuur en organisatie van de belastingdienst en de relatie met instellingen zoals de Belastingdienst/CDIU en het CBS.

  Internationale Organisaties

  Geeft inzicht in verschillende organisaties in de internationale handel onder andere de GATT/WTO, de Wereld Douane Organisatie en de Europese Unie. Deze kennis is wezenlijk van belang voor een beter begrip van de internationale handel.

  Formele bepalingen

  Kennis van en inzicht in de belangrijkste formele bepalingen van het Douanewetboek van de Unie (DWU) en de Nationale douanebepalingen, zoals het Unie douanevervoer, het systeem van aangifte, documenten en verschillende douane opslagsystemen.

  Accijns en Omzetbelasting

  Globale kennis en inzicht in deze twee nationale belastingen.

  MODULE II

  Tarief

  Kennis en inzicht in de begrippen GS, GN en Taric en het gebruik van indelingsregels. Voorts wordt de nadruk gelegd op het belang van (aanvullende) aantekeningen, nationale uitspraken alsmede jurisprudentie van het Hof van Justitie. Daarnaast wordt ingegaan op andere instrumenten om de uniforme toepassing van het douanetarief te waarborgen zoals indelingsverordeningen, toelichtingen (GS/GN) en comité-verklaringen.

  Heffingen

  Kennis van en inzicht in het systeem van heffingen, zoals invoerrechten, BTW, accijnzen, antidumpingheffingen, de tarieven hiervan, tariefcontingenten, tariefpreferenties en schorsingen.

  Landbouw

  Globaal inzicht in de doelstellingen van het beleid van de EU met betrekking tot de landbouwpolitiek, alsmede de wijze waarop deze worden gerealiseerd.

  Herkomst en oorsprong

  Kennis van en inzicht in de begrippen herkomst en oorsprong, alsmede de gevolgen hiervan voor de verschuldigde belastingen.

  Teruggaaf

  Kennis van en inzicht in de gevallen waarin teruggaaf van belastingen mogelijk is, alsmede kennis van en inzicht in de hiervoor geldende procedures.

  Bezwaar en Beroep

  Kennis van en inzicht in de situaties waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld en de hiervoor geldende procedures.

  Niet fiscale taken van de Douane (VGEM)

  Globale kennis van en inzicht in hoe de verschillende ministeries en inspectiediensten samenwerken met de Douane. Specifieke aandacht voor het herkennen van en toepassen van de juiste procedures voor producten die vallen onder veterinaire en fytosanitaire bepalingen, biologische landbouwproducten, voedsel- en productveiligheid en intellectuele eigendomsrechten. Alsmede aandacht voor de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken inspectiedienst en de Douane bij deze onderwerpen en de relatie met het werk van de declarant.

  MODULE III

  Douanewaarde

  Kennis van en inzicht in het systeem van waardebepaling, waardoor de cursist in staat wordt geacht voor het merendeel van de aangiften de juiste waarde te kunnen vaststellen.

  Vrijstellingen

  Kennis van en inzicht in het systeem van vrijstellingen en de gevolgen hiervan voor de betreffende aangiften. De cursist behoort te weten in welke gevallen vrijstellingen kunnen worden verleend, alsmede op welke wijze de vrijstelling kan worden aangevraagd.

  Bestuurlijke boetes en strafrechtelijke overtredingen

  Kennis van en inzicht in de gevallen waarin boeten en straffen kunnen worden
  opgelegd en de hierbij behorende rechtsmiddelen.

  Bijzondere douaneregelingen

  Duur en startdata

  De gehele cursus duurt van januari tot december of van augustus/september tot juni/juli en bestaat in totaal uit 37 lesavonden welke worden gegeven op de maandag- of dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur (muv Feestdagen en schoolvakanties). 

  De volgende cursus start 1 september 2020.

  Locatie

  Scheepvaart- en Transport College, Lloydstraat 300 te Rotterdam.

  Docenten

  De lessen worden gegeven door de heren: R. Blom (Belastingdienst/Douane Rotterdam), J. Birkhoff (Belastingdienst/Douane Rotterdam), E. Tulp (Belastingdienst/Douane Rotterdam), A. Hoogenboom (Belastingdienst/Douane Landelijk Kantoor) en R. van 't Loo (docent douanetechniek).

  Cursusboek

  De cursisten ontvangen voor elke Module een cursusboek dat ook na afloop van de cursus een waardevol naslagwerk voor de praktijk is.

  Wetgeving/SDU

  Tijdens Module II, Tarief zal gewerkt worden met de In- en Uitvoersite van SDU. Indien noodzakelijk kan hiervoor bij SDU een proefabonnement afgesloten worden à € 212,10.

  Gebruik internet

  Tijdens de cursus en de (her)examens wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de actuele wetgeving via internet. De cursist dient daarom in het bezit te zijn van een laptop of tablet (incl. usb-aansluiting). Er wordt gezorgd voor een WiFi-verbinding op de cursuslocatie. 

  Diploma

  De cursisten die met goed gevolg voor de examens van alle Modules tenminste het cijfer 5,5 hebben behaald, ontvangen het aan de opleiding verbonden FENEX-diploma Declarant. Klik hier​ voor het examenreglement.

  Cursusgeld

  Het cursusgeld voor drie Modules is vastgesteld op € 2.350,- (voor leden van FENEX), en € 3.050,- (voor niet-leden van FENEX). Het cursusgeld per Module is vastgesteld op € 900,- (voor leden van FENEX), en € 1230,- (voor niet-leden van FENEX), prijswijzigingen voorbehouden en excl. BTW. Voor eventuele herexamens wordt € 150,- aanvullende kosten in rekening gebracht.

  Aantal cursisten

  Het aantal cursisten is vastgesteld op maximaal 24 per groep.

  Aanmelding

  U kunt zich online inschrijven.

  Annulering

  Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

  Terug naar het overzicht