Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Assistent Declarant Hengelo

  ​​​​​​Start: Ntb.


  De regelgeving op het gebied van de douane is dermate veelomvattend en gecompliceerd dat een allesomvattende kennis van de betreffende materie voor slechts enkele is weggelegd. Het overzien van de gehele regelgeving is lang niet in alle gevallen noodzakelijk. Medewerkers in de functie van (assistent)expediteur/(assistent)declarant kunnen met globale kennis van de douanesystematiek en met specifieke kennis van een beperkt aantal voor hen relevante douaneregelingen hun werk naar behoren verrichten.

  De cursus Assistent Declarant beoogt de kennis van de cursisten te verbreden en stelt zich in het bijzonder ten doel:

  • Globaal inzicht te geven in het systeem van douanewetgeving; 
  • De mogelijkheden en beperkingen ingevolge de wetgeving te onderkennen; 
  • De gevolgen van het verrichten van onjuiste en onvolledige formaliteiten in te zien.

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor medewerkers die nog niet bekend zijn met het systeem van de douanewetgeving of die als (assistent)expediteur/(assistent)declarant werkzaam zijn. De cursus kan tevens worden beschouwd als vooropleiding voor de éénjarige cursus Declarant (Douanewetgeving).

  Lesprogramma

  • Organisatie van de Belastingdienst, structuur en organisatie, fiscale en niet-fiscale taken;
  • Internationaal Recht;
  • De rol van een aantal internationale organisaties, waaronder de EU en de invloed daarvan op de wetgeving;
  • Formele bepalingen: De belangrijkste formele bepalingen die voortvloeien uit de douanewetgeving;
  • Heffingen: Het systeem en soorten van heffingen, zoals invoerrechten, BTW, accijnzen, anti-dumpingheffingen, de tarieven hiervan, tariefcontingenten, tariefpreferenties en schorsingen;
  • Waarde: De functie van het begrip douanewaarde en de wijze waarop dit kan worden samengesteld;
  • VGEM: Rol van Douane bij niet fiscale taken;
  • Aangifte en documenten: De functie van documenten en de wijze waarop aangiften kunnen worden verricht;
  • Invullen van documenten: De wijze van het invullen van documenten waarbij de nadruk ligt op het Enig Document en oorsprongsdocumenten;
  • Zuivering van documenten: De status van documenten en de gevolgen van niet-zuivering;
  • Vrijstellingen: De voorwaarden waaronder vrijstellingen kunnen worden verleend, enig inzicht in actieve en passieve veredeling alsmede vrijstelling voor terugkerende goederen;
  • Herkomst en oorsprong: De betekenis van de begrippen herkomst en oorsprong alsmede de gevolgen hiervan voor de verschuldigde belastingen;
  • Teruggaaf: De gevallen waarin het mogelijk is belastingen terug te vorderen en de hiervoor geldende procedures;
  • Bezwaar en Beroep: De gevallen waarin en waartegen bezwaar en beroep kan worden aangetekend alsmede binnen welke termijnen;
  • Boeten en straffen: De gevallen waarin boeten en straffen kunnen worden opgelegd alsmede het onderscheid administratieve en strafrechtelijke sancties.

  Duur en lestijden

  De cursus duurt 11 lesavonden op maandagavond van 19.00 tot 21.30 uur.

  Startdatum

   Ntb.

  Locatie

  Ntb.

  Cursusboek

  De cursisten ontvangen een cursusboek dat ook na afloop van de cursus een waardevol naslagwerk voor de praktijk is.

  Diploma

  De cursus wordt afgesloten met een examen. Klik hier voor het examenreglement.

  Cursusgeld

  Het cursusgeld is vastgesteld op € 800,- (voor leden van FENEX), € 1.000,- (voor niet-leden van FENEX), exclusief BTW en prijswijzigingen voorbehouden. Genoemde bedragen zijn inclusief cursusboek en examengeld. Als u alleen examen of herexamen gaat doen, krijgt u eenmalige kosten van € 150,-.

  Aantal cursisten

  Het aantal cursisten is vastgesteld op maximaal 25. 

  Annulering

  Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

  Aanmelding

  U kunt zich voor deze cursus online inschrijven.

   

  Terug naar het overzicht