Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  FL/20/056 Uitstel van betaling voor douanerechten als gevolg van de coronacrisis

  15-4-2020

  Aan de leden

  Aan de leden van de Raad voor Douanelogistiek

   

   

  Rotterdam, 15 april 2020

  SV/TK

  FL/20/056

   

   

  Beste leden,

   

  Uitstel  van betaling voor douanerechten als gevolg van de coronacrisis

   

  Vanuit het Overleg Douane Bedrijfsleven voeren FENEX/TLN, evofenedex en VNO-NCW regelmatig coronacrisisberaad met de douane. Dit naar aanleiding van de brief van Staatssecretaris Vijlbrief waarin een verdere versoepeling staat rondom het aanvragen van uitstel van betaling[1].

  Ondanks dat de hierna geschetste maatregelen nog niet formeel zijn goedgekeurd door de douane, vinden wij het toch erg belangrijk u hierover te informeren. Naar verwachting zal de douane zeer binnenkort hierover uitsluitsel geven. Dit is een gezamenlijk stuk van FENEX/TLN, evofenedex en VNO-NCW zodat onze leden gelijktijdig en op dezelfde wijze worden geïnformeerd.

   

  In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk dat de douane uitstel van betaling verleent voor verschuldigde invoerrechten. Dit is slechts het geval wanneer ondernemers ernstige sociale of economische moeilijkheden ondervinden. Er moet een duidelijke correlatie zijn tussen de betalingsproblemen van de ondernemers en de coronacrisis. Dit wordt door de douane per geval getoetst.

   

  In Nederland wordt op verschillende wijze aangifte gedaan. Per wijze van aangifte berichten wij u over de mogelijkheden.

  1.            AGS-aangevers

  Ondernemers die op conventionele wijze, al dan niet vereenvoudigd, aangifte doen in eigen naam en voor eigen rekening kunnen om uitstel van betaling verzoeken wanneer zij ernstige sociale of economische gevolgen ondervinden. In veel gevallen laat de importeur/verlader zich bij de invoer vertegenwoordigen. Hij maakt daarbij gebruik van de diensten van een douanevertegenwoordiger. Ook in die gevallen kan wanneer aan de voornoemde voorwaarden wordt voldaan om uitstel van betaling worden verzocht. Hierbij kunnen zich de volgende twee situaties voor doen:

   

  • De douanevertegenwoordiger geeft aan als directe vertegenwoordiger, dat wil zeggen in naam en voor rekening van de verlader/importeur. In die situatie is de verlader/importeur de schuldenaar. Wanneer de verlader/importeur bij de douane een maandkrediet heeft en voldoet aan de voornoemde voorwaarden, kan uitsluitend hij om uitstel van betaling verzoeken. Voldoet de douanevertegenwoordiger met gebruikmaking van zijn maandkrediet de betaling van de verschuldigde invoerrechten, ook dan kan de verlader/importeur om uitstel van betaling verzoeken. De douanevertegenwoordiger kan zelf niet om uitstel verzoeken omdat hij geen belastingplichtige is onder directe vertegenwoordiging. Hij faciliteert slechts de betaling voor zijn opdrachtgever. De douane onderzoekt nu of in een dergelijk geval het maandkrediet van de douanevertegenwoordiger overeenkomstig kan worden opgehoogd. Is dat het geval dan heeft een dergelijk uitstel van betaling van de verlader/importeur geen negatieve gevolgen voor de douanevertegenwoordiger. Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt tussen een in Nederland gevestigde verlader/importeur en een verlader/importeur gevestigd in een andere lidstaat. Voor deze laatste categorie zal er hoogstwaarschijnlijk bij uitstel van betaling zekerheid moeten worden gesteld. 
  • De douanevertegenwoordiger geeft aan als indirecte vertegenwoordiger, dat wil zeggen in eigen naam doch voor rekening van de verlader/importeur. In die situatie is zowel de verlader/importeur als de douanevertegenwoordiger schuldenaar. Dit doet zich vaak voor wanneer de verlader/importeur buiten de Unie is gevestigd. Een van beide schuldenaren kan de invoerrechten betalen. Is de douanevertegenwoordiger in ernstige sociale of economische moeilijkheden, dan kan hij uitstel van betaling vragen of de importeur/verlader verzoeken de schuld te voldoen. Het ligt voor de hand dat de douanevertegenwoordiger alleen met de nodige waarborgen van de verlader/importeur om dit uitstel van betaling zal verzoeken.

   

  2.           SPA-aangevers en GPA-aangevers

  Ondernemers die in het bezit zijn van een vergunning Schriftelijke Periodieke Aangifte of Geautomatiseerde periodieke Aangifte doen in eigen naam en voor eigen rekening aangifte. Deze ondernemers kunnen om uitstel van betaling verzoeken wanneer zij aan de hiervoor beschreven situatie voldoen;

   

  Logistieke dienstverleners die met een dergelijke vergunning in eigen naam en voor eigen rekening aangifte doen ten behoeve van één of meerdere derden komen uitsluitend in aanmerking voor uitstel tot betaling wanneer zij zelf ernstige sociale of economische moeilijkheden ondervinden.
  De verlader/importeur kan niet om uitstel van betaling verzoeken, omdat hij formeel jegens de douane geen partij is bij de invoer.

  De wijze waarop een verlader/importeur de invoer heeft geregeld – al dan niet via de SPA/GPA van een logistieke dienstverlener – kan dus verschil maken of hij wel of niet in aanmerking komt voor uitstel van betaling. De organisaties zullen zich nog tot het Ministerie van Financiën wenden met het verzoek ook ondernemers die hun aangifte laten doen door een douaneagent in de vorm van een SPA of GPA te laten profiteren van de door de Staatssecretaris ingestelde regeling van uitstel tot betaling. De douane kan hierover niet eigenstandig beslissen. Zoals hiervoor opgemerkt kan een verzoek daartoe uitsluitend worden gedaan door de douaneagent zelf en is de financiële positie van de ondernemers waarvoor aangifte wordt gedaan niet relevant. Dat verhindert de laatste categorie ondernemers te profiteren van het uitstel van betaling.

   

  De effecten van de Coronacrisis zijn voor het eerst merkbaar geweest in maart. Daadwerkelijke betaling van de invoer in maart volgt over het algemeen in april. SPA en GPA-houders dienen namelijk voor de 10e van de van de volgende maand de aanvullende aangifte in te dienen en voor ondernemers die te maken hebben met een maandkrediet geldt de 15e dag van de volgende maand. Hoewel deze termijnen formeel verstreken zijn, zal de douane verzoeken tot uitstel van betaling zeker nog in behandeling nemen. Het is wel zaak dat dit soort verzoeken zo snel mogelijk worden ingediend.

   

  Denkt u dat u als ondernemer in aanmerking komt voor uitstel van betaling, omdat een van de hiervoor beschreven situaties op u van toepassing is, dan is het van groot belang om onmiddellijk contact op te nemen met de ontvanger van de douane.

   

  Vragen of opmerkingen kunnen gemeld worden bij het secretariaat van FENEX, via secretariaat@fenex.nl.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Stefan Verhagen


  [1]   https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/19/uitstel-van-betaling-voor-ondernemers