Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  FL/20/055 Uitstel van betaling voor douanerechten, heffingen van gelijke werking, omzetbelasting en accijnzen

  8-4-2020

  Aan de leden

  Aan de leden van de Raad voor Douanelogistiek

   

   

  Rotterdam, 8 april 2020

  SV/TK

  FL/20/055

   

   

  Beste leden,

   

  Uitstel van betaling voor douanerechten, heffingen van gelijke werking, omzetbelasting en accijnzen

   

  Met circulaire FL/20/046 bent u geïnformeerd over het maatregelenpakket van de Douane om ondernemers te ondersteunen bij problemen die worden veroorzaakt door het Corona virus.

   

  Een van die maatregelen betreft het uitstel van betaling dat de Douane op verzoek verleent aan bedrijven die gebruik maken van het maandkrediet, de geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA) en aan bedrijven die maandaangiftes voor accijnzen doen in combinatie met een vergunning accijnsgoederenplaats voor de opslag van accijnsgoederen.

  Over deze maatregelen is veel discussie ontstaan.

   

  Kamerbrief

  Per brief aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Vijlbrief medegedeeld dat de Belastingdienst een ruimhartig uitstelbeleid doorvoert. Dit uitstel is van toepassing op vele soorten belastingen, waaronder nu ook accijns, verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken en douanerechten.

   

  Advies aan onze leden

  Wij hebben onze leden reeds eerder gewezen op de risico’s. Indien uitstel van betaling aan de opdrachtgever wordt verleend, neemt het risico op oninbaarheid van de vorderingen toe. In geval van faillissement van de opdrachtgever blijft de expediteur aansprakelijk naar de ontvanger voor de betaling van het verschuldigde bedrag.

   

  In het FENEX bestuur is vastgesteld dat dit risico te groot is voor onze leden. Expediteurs kunnen niet de dupe worden van een maatregel van de overheid die er juist op is gericht om ondernemers te helpen.

   

  Wij wijzen onze leden nogmaals op de enorme risico’s die zij lopen als zij uitstel van betaling aanvragen. Voor wat betaling van de douanerechten en andere belastingen bij invoer betreft, adviseren wij u om gebruik te maken van de mogelijkheid dat  geen gebruik behoeft te worden gemaakt van het maandkrediet. Dit betekent echter dat er contante betalingen moeten worden verricht door importeurs, waaraan het grote nadeel is verbonden dat deze een enorm logistiek oponthoud teweeg zullen brengen. Importeurs kunnen zelf kredietfaciliteiten aanvragen, maar de verwachting is dat dit niet zo maar is geregeld en wij verwachten dat de Douane een enorme toestroom aan aanvragen ook niet snel genoeg zal kunnen verwerken. Wij raden met klem aan om – indien uitstel van betaling wordt verleend – bankgaranties te vragen voor de bedragen.

   

  Bij het doen van de GPA en binnenlandse accijnsaangiften adviseren wij eveneens om een bankgarantie te vragen van de opdrachtgevers. De bedragen die hier afgedragen moeten worden zijn te hoog om dit risico als expediteur te lopen.

   

  Overleg met ODB partijen

  Inmiddels heeft er overleg plaatsgevonden met de Douane en de koepelorganisaties evofenedex en VNO-NCW.  De betrokken partijen zien in dat het risico voor expediteurs te groot is om deze maatregel te dragen. Op constructieve wijze en in gezamenlijkheid, wordt naar oplossingen gezocht.

   

  Wij hebben een aantal vragen aan de Douane gesteld. Onder meer hebben wij gewezen op de speciale situatie dat een expediteur met een maandkrediet zelf geen aangever is, als de douaneaangifte onder directe vertegenwoordiging wordt gedaan. De expediteur faciliteert slechts de betaling voor haar opdrachtgever, die zelf de schuldenaar en aangever is. Dit is niet van toepassing bij de GPA en de maandaangifte accijns, waar  de expediteur zelf vergunninghouder en aangever is.

   

  Aangezien het uitstel vanaf maart van toepassing is en de maandfactuur op 15 april voldaan moet zijn, wordt er met spoed gewerkt aan antwoorden op onze vragen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren als er nieuws is te melden.

   

  Vragen of opmerkingen kunnen gemeld worden bij het secretariaat van FENEX, via secretariaat@fenex.nl.

   

  Met vriendelijke groet,

   

   

  Stefan Verhagen