Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  FL/16/058 Beperkte gevolgen nieuw Douanewetboek van de Unie voor het toepassen van de directe vertegenwoordiging

  22-4-2016

  Aan de leden

  Aan de leden van de Raad voor Douanelogistiek

  Aan de leden van de Raad voor Zeehavenlogistiek

  Aan de leden van de Raad voor Opslag en Distributielogistiek

  Aan de leden van de Raad voor Luchtvrachtlogistiek

   

   

  Rotterdam, 22 april 2016

  MvP/LK

  FL/16/058

   

   

  Geachte leden,

   

  Beperkte gevolgen nieuw Douanewetboek van de Unie voor het toepassen van de directe vertegenwoordiging
  Kleine aanpassingen in de standaard FENEX & EVO machtiging
   
  Inleiding
  Goederen die van buiten de Europese Unie geïmporteerd of geëxporteerd worden naar een land buiten de EU, moeten worden aangegeven bij de Douane. Het verrichten van douaneformaliteiten is een vak apart. In de praktijk komt het vaak voor dat dit soort werkzaamheden worden uitbesteed aan een douane-expediteur. Vergelijkbaar met een belastingconsulent is een douane-expediteur een intermediair en treedt deze op als vertegenwoordiger namens zijn opdrachtgever.
   
  Douanewetboek van de Unie
  Met de inwerkingtreding van het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) per 1 mei aanstaande, gaat er ook voor de vertegenwoordiging een en ander veranderen. De wijzigingen op dit vlak zijn echter beperkt. Zo kan ook in de DWU eenieder zich laten vertegenwoordigen door een douanevertegenwoordiger en kan de vertegenwoordiging direct of indirect zijn.
   
  Wat gaat er dan wel veranderen met betrekking tot de vertegenwoordiging? De wijzigingen in het DWU hebben vooral betrekking op de partij die als vertegenwoordiger mag optreden. Zo is het voor lidstaten niet meer toegestaan de vertegenwoordiging voor te behouden aan een beroepsgroep. Daarentegen mag een lidstaat wel voorwaarden stellen waaronder een douanevertegenwoordiger diensten mag verstrekken in zijn lidstaat van vestiging. Deze vrijheid is vervolgens beperkt doordat is bepaald dat “een douanevertegenwoordiger die voldoet aan de AEO-criteria evenwel bevoegd is deze diensten te verstrekken in een andere lidstaat dan die waar hij is gevestigd”. Voor Nederland houdt dit in dat de zogenaamde ‘vergunning toegelaten douane-expediteur’ komt te vervallen. Nederland heeft wel aangegeven
  in de toekomst
  gebruik te zullen maken van de mogelijkheid om voorwaarden te stellen en hierbij aan te sluiten bij de AEO-criteria.
   
  Machtiging
  In Nederland treden douane-expediteurs vooral op als direct vertegenwoordiger van een importeur of exporteur. Hierbij handelt de vertegenwoordiger bij het verlenen van de dienst in naam en voor rekening van de vertegenwoordigde. Om als vertegenwoordiger te kunnen optreden, dient een douane-expediteur c.q. douanevertegenwoordiger te beschikken over een rechtsgeldige machtiging van de vertegenwoordigde, waarin wordt aangegeven dat de douane-expediteur bevoegd is hem te vertegenwoordigen.
   
  Hoewel een machtiging volgens het Burgerlijk Wetboek vormvrij is, is een schriftelijke machtiging in douanezaken praktisch noodzakelijk. De Douane moet namelijk kunnen vaststellen wie de opdrachtgever is, waar deze is gevestigd en of de persoon die getekend heeft wel bevoegd is deze machtiging af te geven. Indien bij controle van de Douane blijkt dat aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, kan dat leiden tot de conclusie dat de vertegenwoordiger zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid optreedt.
   
  FENEX & EVO: Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger
  Om de leden behulpzaam te zijn en de acceptatie onder de leden te vergroten, hebben FENEX en EVO reeds in 2005 een model overeenkomst/machtiging ontwikkeld. Dit model wordt inmiddels gezien als de standaard door zowel douane-expediteurs, opdrachtgevers als de Douane.
   
  Het huidige FENEX/EVO model is sinds 2005 niet meer gewijzigd. Al enige tijd bestaat het voornemen van de organisaties het model te herzien. Hier wordt inmiddels gezamenlijk aan gewerkt. Een volledige herziening vergt echter enige tijd. Zo zal voor de nieuwe overeenkomst/machtiging overeenstemming moeten zijn over de reikwijdte en de bepalingen, zal er een juridische toetsing moeten plaatsvinden en wordt het nieuwe model tevens ter beoordeling aan de Douane voorgelegd.
   
  Een volledig herziene versie wordt naar verwachting voor de zomer beschikbaar gesteld aan de leden van FENEX en EVO.
   
  Kleine aanpassingen model overeenkomst/machtiging t.b.v. DWU
  Bij FENEX en EVO wordt regelmatig de vraag gesteld of ‘oude’ machtigingen geldig blijven. Het antwoord hierop is ”ja, een afgegeven machtiging is en blijft geldig
  ”. Met het afgeven van een machtiging geeft een importeur of exporteur aan dat hij in aanraking komt met douaneformaliteiten en dat hij hiervoor een douanedienstverlener wenst in te schakelen om namens hem op te treden. Zoals eerder vermeld, zal er met de komst van het nieuwe douanewetboek weinig veranderen aan de vertegenwoordigingsvormen. Ook de Douane heeft bevestigd dat zij bij een controle of beoordeling ‘oude’ machtigingen zal blijven accepteren.
   
  Ten behoeve van de afgifte van nieuwe machtigingen onder het DWU hebben FENEX en EVO enkele aanpassing gedaan in het model. Zo is de rechtsgrond in de tekst aangepast van artikel 5 CDW naar artikel 18 DWU. Verder wordt bij de gegevens van de partijen gevraagd naar hun EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification nummer). Met dit nummer worden actieve marktdeelnemers door de Douane geïdentificeerd en bedrijven moeten dit gebruiken bij gegevensuitwisseling met de Douane. Bedrijven worden nadrukkelijk geadviseerd machtigingen directe vertegenwoordiging vanaf 1 mei 2016 op te stellen volgens dit ‘nieuwe’ model.

   

  De nieuwe machtigingen zijn bijgevoegd in vier talen; te weten Nederlands, Engels, Duits en FransU kunt deze modellen tevens vinden op het ledennet van FENEX.

   

  Met vriendelijke groet,

   

   

  Marty van Pelt

  Manager FENEX / Secretaris FENEX-Raden