voorwaarden

Adviesdocumenten

Voor veel expediteurs is het contractuele web waarin zij zich bevinden niet altijd duidelijk. Dat is ook heel begrijpelijk aangezien de expediteur met zo veel verschillende partijen te maken heeft.

Rechtsrelaties

Om de goederen van de fabriek naar de eindgebruiker te krijgen, worden immers veel overeenkomsten gesloten en moeten de goederen vaak een behoorlijke reis afleggen. De expediteur wordt dan vaak ingeschakeld om het hele logistieke proces te regelen. Het is dan ook niet gemakkelijk vast te stellen of er wel of geen contractuele relatie is. De contractuele relaties tussen de verschillende partijen wordt in het adviesdocument “contractuele relaties expediteur vervoersketen” uiteengezet. Dit advies is hier te downloaden.  

Als duidelijk is welke positie je inneemt in de keten, dan zul je moeten kijken of je al dan geen overeenkomst hebt met de partij die iets van je vordert of waarvan jij iets wilt vorderen. Er kan dan een contractuele rechtsrelatie zijn, of een buitencontractuele rechtsrelatie.  

Als sprake is van een contractuele rechtsrelatie bepaalt in principe de overeenkomst (waaronder eventuele algemene voorwaarden) de rechten en plichten van beide partijen, eventueel aangevuld met wettelijke rechten en plichten.  

Het gebeurt niet zelden dat overeenkomsten / rechtsrelaties gedurende de looptijd worden gewijzigd. Veel vragen van leden gaan dan ook over het wijzigen van de overeenkomst, bijvoorbeeld tarieven. Om die reden heeft Fenex het adviesdocument “wijziging overeenkomst” opgesteld. Dit advies is hier te downloaden. 

Het kan ook zijn dat jullie een vordering hebben op een ander, of een ander meent een vordering te hebben op jullie, waaraan geen directe overeenkomst aan ten grondslag ligt. Jullie hebben niet zelf een overeenkomst gesloten. Toch kan het in dergelijke gevallen zo zijn dat de een iets verschuldigd is aan de ander. Over deze situaties is het advies “juridische relaties zonder rechtstreekse overeenkomst” geschreven. Dit advies is hier te downloaden. 

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn kort gezegd contractuele afspraken die niet in de overeenkomst zijn opgenomen, maar die in een apart document staan. Het gebruik van algemene voorwaarden is belangrijk omdat de meeste activiteiten van de expediteur wettelijk slechts beperkt zijn geregeld en zij geen wettelijke beperking van aansprakelijkheid kennen. De expediteur is dan volledig aansprakelijk, ook voor eventuele gevolgschade zoals winstderving. Het is dus van belang dat je je op algemene voorwaarden kunt beroepen waarin jouw verplichtingen en de verplichtingen van jouw wederpartij zijn vastgelegd en waarin ook een beperking van uw aansprakelijkheid is opgenomen.

Dit advies is alleen voor leden te downloaden.

Merchant Clause

Toelichting Merchant Clause

Demurrage en Detention

Veel vragen van zeevrachtexpediteurs gaan over Demurrage en Detention (D&D). Omdat deze termen in de praktijk zijn ontstaan, en dus niet zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, heerst er veel onduidelijkheid over de betekenis van de termen en de rechtsgeldigheid van dergelijke vorderingen.

Fenex heeft voor haar leden een advies geschreven over D&D waarin alle ins en outs over Demurrage en Detention zijn te lezen en advies wordt gegeven over hoe hiermee om te gaan met  in de praktijk.