Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Voorwaarden kandidaat-lidmaatschap FENEX

  Voor bedrijven die het lidmaatschap van FENEX aanvragen die nog niet (kunnen) voldoen aan bepaalde voorwaarden volgens de lidmaatschapscriteria, bestaat de mogelijkheid te opteren voor een tijdelijk kandidaat-lidmaatschap van FENEX. Dit betreft in het bijzonder de voorwaarden als genoemd onder punt 4 en 6 van de lidmaatschapscriteria inzake de periode van bestaan van de onderneming van minimaal een jaar, de positieve solvabiliteitsverklaring en de pensioenregeling.

  Teneinde dergelijke bedrijven in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op een volwaardig lidmaatschap van FENEX, is in de algemene ledenvergadering van 29 november 1994 het kandidaat-lidmaatschap van FENEX ingesteld. Dit kandidaat-lidmaatschap houdt in dat gedurende een periode van ca. één jaar het kandidaat-lid alle informatie van FENEX via de FENEX-bulletins en -circulaires zal ontvangen alsmede adviezen zal kunnen vragen op het gebied van zowel juridische en douane aangelegenheden als andere terreinen waarop de vereniging actief is. Voorts zullen kandidaat-leden als kandidaat-lid worden toegelaten tot de Raden van FENEX waarvoor belangstelling bestaat, mits wordt voldaan aan de toelatingscriteria van de betreffende Ra(a)d(en).

  Het kandidaat-lid zal het daarheen moeten leiden dat binnen de door het bestuur vastgestelde periode het kandidaat-lidmaatschap zal worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap. Indien na bovengenoemde periode nog niet wordt voldaan aan de criteria vervalt het kandidaat-lidmaatschap.

  Het kandidaat-lidmaatschap kan worden verkregen op basis van een met FENEX te sluiten overeenkomst.

  De contributie van een kandidaat-lidmaatschap bedraagt op jaarbasis € 1.000,-.

  Onderstaand wordt aangegeven op welke faciliteiten van de Vereniging een kandidaat-lid wel en geen recht heeft.

  Het kandidaat-lidmaatschap geeft recht op:

  • toezending van ledenbulletins en -circulaires;
  • het bijwonen van ledenvergaderingen als gast alsmede van andere bijeenkomsten die ten behoeve van alle leden worden georganiseerd;
  • advisering op de terreinen waarop de Vereniging over deskundigheid beschikt (juridisch, douane etcetera);
  • het kandidaat-lidmaatschap van de Raden van FENEX waarvoor belangstelling bestaat, mits wordt voldaan aan de toelatingscriteria van de betreffende Ra(a)d(en).

  Het kandidaat-lidmaatschap geeft GEEN RECHT OP:

  • het voeren van het FENEX-logo;
  • deelname aan het FENEX-Garantiefonds;
  • het gebruik van FIATA-documenten;
  • deelname aan PR-activiteiten;
  • deelname aan de collectieve verzekeringen douanevervoer en invoeraangiften;
  • deelname aan de transportverzekering.