Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Nederlandse Expeditievoorwaarden

  De FENEX heeft voorwaarden - de Nederlandse Expeditievoorwaarden, ook wel aangeduid als FENEX-condities - ontwikkeld, die de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de expediteur regelen en die uitgaan van een ruimere opvatting van de expeditieovereenkomst.

  In boek 8 van het Burgerlijk Wetboek wordt de overeenkomst tot "doen vervoeren" geregeld, ook wel genoemd de expeditieovereenkomst. Daarmede wordt geregeld de overeenkomst waarbij de expediteur  ten behoeve van zijn opdrachtgever die goederen wil laten vervoeren vervoersovereenkomsten met vervoerders tot stand brengt. Dit wordt ook wel de expeditieovereenkomst in enge zin genoemd. De moderne expediteur houdt zich echter niet alleen bezig met expeditie in enge zin maar verricht een veelheid van diensten ten behoeve van het handelend en transporterend bedrijfsleven.

  De Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn van toepassing op het totaal aan werkzaamheden dat de expediteur ten behoeve van zijn opdrachtgever kan verrichten zoals opslag, distributie, douaneafhandeling, verzekering, ver- en ompakken, wegen, merken, orderpicking, facturering enz. Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de expediteurs en hun opdrachtgevers. De voorwaarden beogen een redelijke verhouding tussen de rechten en plichten van partijen vast te stellen.

  Naast artikelen over onder meer de aansprakelijkheid en het pand- en retentierecht van de expediteur, geven de voorwaarden ook een regeling voor de beslechting van geschillen tussen de expediteur en de wederpartij. Bij geschillen wordt met uitsluiting van de gewone rechter beslist door drie arbiters.

  De Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn bedoeld om een regeling te geven voor de gevallen waarin wordt opgetreden als expediteur. Van belang is in dit geval onderscheid te maken tussen een expeditieovereenkomst en een vervoersovereenkomst. Dat onderscheid is gelegen in de aard van de overeenkomst. De expediteur is verantwoordelijk voor de keuze van de vervoerder waarmee hij ten behoeve van zijn opdrachtgever een vervoersovereenkomst afsluit. De vervoerder daarentegen is verantwoordelijk voor de aflevering van de goederen in ongeschonden staat op de overeengekomen plaats en tijd. Deze aansprakelijkheid is veelal dwingendrechtelijk van aard. De wettelijke bepalingen inzake expeditie zijn van regelend recht.

  Om vast te kunnen stellen of er sprake is van expeditie of van vervoer moet vast worden gesteld wat beide partijen hebben beoogd overeen te komen, of - bij onduidelijkheid hierover - wat in de gegeven omstandigheden geacht moet worden te zijn overeengekomen. In ieder geval dient een expediteur zich als zodanig naar buiten te presenteren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van een op expeditie gerichte omschrijving van de werkzaamheden in de opdrachtbevestiging of offerte, en door het van toepassing verklaren van de FENEX-voorwaarden op briefpapier, nota's, orderbevestigingen etc.

  Het komt voor dat een expediteur in het kader van de expeditieopdracht de goederen zelf feitelijk gaat vervoeren. In deze gevallen is de situatie vrij duidelijk. In de rechtspraak bestaat de opvatting dat de expediteur hierdoor niet als expediteur maar als vervoerder dient te worden beschouwd. Dit betekent dat het veelal dwingend rechtelijke regime van vervoerdersaansprakelijkheid ook op hem van toepassing zal zijn.

  Naast de hierboven geschetste situatie waarin de expediteur de goederen zelf gaat vervoeren en hierdoor als vervoerder wordt aangemerkt, kennen we in het zeevervoer de maritieme groupeur. De groupeur kan juridisch als vervoerder optreden. De expediteur die optreedt als groupeur zal in dat geval zelf cognossementen of gecombineerde vervoersdocumenten afgeven. Ook in het wegvoer doen zich dergelijke ontwikkelingen voor. Hieruit blijkt dat de expediteur bereid is vervoerdersaansprakelijkheid op zich te nemen, wanneer handel en industrie dit verlangen.

  Per 1 mei 2018 van toepassing

  Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 mei 2018)

  Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 mei 2018) Engels
  Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 mei 2018) Duits

  Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 mei 2018) Frans

  1 juli 2004

  Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 juli 2004)
  Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 juli 2004) Engels
  Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 juli 2004) Duits

  Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 juli 2004) Frans