Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  FIATA Group Bond System voor NVO’s

  Wet- en regelgeving NVOCC's in USA 

  Volgens de Amerikaanse wet- en regelgeving (onder andere de OSRA: Ocean Shipping Reform Act 1998) dienen bedrijven die worden aangemerkt als NVOCC's en die actief zijn in het zeevervoer van of naar de Verenigde Staten aan een aantal verplichtingen te voldoen. Zo dienen zij hun tarieven te filen bij de Federal Maritime Commission (FMC), dienen zij een zgn. "resident agent" aan te stellen en dienen zij ten behoeve van de FMC een borg te stellen. De achtergrond hiervan is een doorzichtige en open markt te creëren waarmee de Amerikaanse overheid tracht oneerlijke concurrentie te voorkomen en een grip op (buitenlandse) NVOCC's te krijgen. De borg voor NVOCC's, die niet in de Verenigde Staten zijn gevestigd bedraagt USD 150.000,= indien niet over een FMC license beschikt wordt, of USD 75.000,= indien er wel over een FMC license beschikt wordt. De hoogte van de borg kan per jaar veranderen.

  De FMC is belast met het toezicht op de naleving van de regelgeving uit de OSRA. Indien expediteurs/groupeurs niet aan de wettelijke verplichtingen voldoen, kunnen zij vervolgd worden. Dit alles met het risico van hoge boetes en eventuele beëindiging van de bedrijfsactiviteiten in de Verenigde Staten.

  Een expediteur of groupeur wordt onder het Amerikaanse recht o.a. aangemerkt als NVOCC indien:

  • hij een Bill of Lading (FIATA FBL of House B/L) afgeeft of;.
  • zijn naam als shipper op de Ocean B/L staat vermeld, ook als hij zelf geen FIATA FBL of House B/L afgeeft of;
  • hij op enigerlei wijze aansprakelijkheid voor de lading aanvaardt, anders dan als agent of;
  • hij als opdrachtgever richting zeevervoerder optreedt door het inkopen van zeevracht en hij deze tegen een hoger tarief weer verkoopt.

  Slechts wanneer de expediteur/groupeur strikt als agent van een shipper/verlader optreedt dan wordt hij niet als NVOCC aangemerkt.

  De FIATA heeft zich altijd een fel tegenstander getoond van de uitgebreide Amerikaanse regelgeving betreffende NVOCC's, die een uitwerking heeft op expediteurs/groupeurs die actief zijn op de USA. Nergens anders ter wereld zijn expediteurs aan regels van een dergelijke omvang onderworpen. Regels die de handel belemmeren en zouden kunnen worden aangemerkt als "non-tariff trade barriers" zijn van oorsprong gericht op vervoerders en echte NVOCC's en niet op expediteurs/groupeurs. De lobby van de FIATA richt zich hoofdzakelijk op de discriminatie van NVOCC's ten opzichte van carriers. In tegenstelling tot de NVOCC's kunnen carriers vertrouwelijke servicecontracten met hun opdrachtgevers bedingen. NVOCC's dienen al hun tarieven te filen en daarmee openbaar te maken. De strijd om deze ongelijkheid weg te nemen duurt al jaren en is nog steeds niet beslecht. Het Amerikaanse Congres lijkt niet vatbaar voor de argumenten van de NVOCC's.

  FIATA Group Bond

  Het filen van de tarieven kan een ingewikkelde en kostbare aangelegenheid zijn. NVOCC's kunnen hiervoor terecht bij gespecialiseerde tariff-filing bureaus, die tegen betaling hun diensten aanbieden. In plaats van zelf een borg te stellen, kan de NVOCC ook gebruik maken van de diensten van een borgmaatschappij (surety company). Deze verzorgt tegen betaling van een vast bedrag per jaar een borg voor de NVOCC bij de overheid. Ook kan een borgmaatschappij, indien de NVOCC geen agent in de Verenigde Staten heeft, meestal optreden als resident agent.

  Sinds 1995 bestaat de mogelijkheid voor leden van de FENEX om gebruik te maken van een groepsborgstelling (group bond) die de FIATA ten behoeve van de leden van de aangesloten organisaties heeft afgesloten met XLA Surety in de Verenigde Staten.  Aangezien deze regeling veruit de goedkoopste is, wordt deze van harte aanbevolen.

  De belangrijkste voorwaarden voor deelname aan deze groepsborg zijn:

  • de NVOCC is lid van een bij de FIATA aangesloten organisatie, i.c. FENEX;
  • de NVOCC heeft voor zijn wettelijke aansprakelijkheid en voor zijn beroepsaansprake¬lijk-heid een verzekering afgesloten.

  Een uitgebreide toelichting op de FIATA groepsborgstelling alsmede een inschrijfformulier kunnen op schriftelijke aanvraag bij het FENEX-secretariaat worden verkregen.

  Voor meer informatie en aanmelding kunnen de onderstaande documenten gedownload worden. 

  FIATA US Group Bond Program

  FIATA Group Bond Application & Indemnity

  FIATA Group Bond