Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Contributie, bijdragen, entreegelden 2014 van FENEX

  1. ​Basiscontributie € 815,-
  2. Bijdrage per lid volgens onderstaande personeelsschaal.
  3. Bijdrage per lid voor Public Relations volgens onderstaande personeelsschaal.
  4. Bijdrage lidmaatschap van één verplichte Raad € 200,-. Voor iedere Raad extra €   55,-.
  5. Registratie nevenvestiging € 100,-
  6.  Aantal medewerkers              Pers. Bijdrage               P.R. bijdrage
        
    <  11                                            €    425,-                         € 180,-
         11 -    25                                 € 1.455,-                         € 220,-
         26  -   50                                 € 2.455,-                         € 275,-
         51  - 100                                 € 3.180,-                         € 330,-
       101  - 200                                 € 4.025,-                         € 380,-
    >200                                            € 5.090,-                         € 445,-

  Entreegeld 2014
  Het entreegeld bedraagt € 1.410,-

  Kandidaat-lidmaatschap
  Bijdrage € 815,-

  Geassocieerd lidmaatschap
  Bijdrage € 1.795,-

  Reductieregeling basiscontributie
  Indien meer dan twee lidondernemingen behoren tot dezelfde groep/holding kunnen deze lidondernemingen in aanmerking komen voor een reductieregeling.
  Onder groep/holding in het kader van deze reductieregeling voor de basiscontributie moet worden verstaan:
  “Een groep van ondernemingen die allen lid zijn van de vereniging FENEX en waarvan de eigendom in rechte lijn voor 100% toebehoort aan één en dezelfde houdstermaatschappij”.

  Ledenondernemingen, die tot één groep van ondernemingen behoren kunnen per verenigingsjaar een terugbetaling verkrijgen van een bepaald gedeelte van de totaal door alle ondernemingen van de groep/holding betaalde basiscontributies. (Voorbeeld: vier lidondernemingen van een groep/holding krijgen een reductie van (3 x € 815,-) :4 = € 611,25 per lidonderneming.)
  Een verzoek voor toepassing van deze reductieregeling voor alle betrokken groepsleden kan vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar schriftelijk worden gericht aan het secretariaat van de FENEX. Bij het verzoek moeten worden overgelegd de uittreksels van de Kamer van Koophandel van de betrokken leden van de groep (minimaal drie), waaruit eenduidig moet blijken dat de betrokken ledenondernemingen voor 100% eigendom zijn van dezelfde groep/holding. Voorts moeten alle contributies en bijdragen over het verenigingsjaar reeds zijn voldaan. Terugbetaling van het bedrag aan reductie vindt plaats door middel van een creditnota aan de lidondernemingen en niet aan de groep/holding.
  Ledenondernemingen die gebruik maken van de reductieregeling zullen daarnaast niet meer dan € 15.000,- per groep/holding per verenigingsjaar behoeven te betalen. Het meerdere zal door middel van een creditnota gelijkelijk verdeeld over de ondernemingen worden terugbetaald.