Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Concrete verbeteringen in de informatieketen versterken de positie in de keten

  Achtergronden
  De expediteur vervult een belangrijke regiefunctie in internationale logistieke ketens. Informatietechnologie wordt een steeds belangrijkere factor om deze functie goed te kunnen uitoefenen. Uit de resultaten van het NDiV-project (Nederland Digitaal in Verbinding), dat FENEX en Syntens in 2009 - 2010 hebben uitgevoerd, blijkt dat de expediteur nog onvoldoende gebruik maakt van moderne ICT- middelen voor het elektronisch vastleggen, bewerken en uitwisselen van informatie. Een verbeterde inzet van ICT versterkt de concurrentiepositie van de Nederlandse expediteur, werkt kostenverlagend door efficiëntere administratieve en logistieke processen en vergemakkelijkt de communicatie met ketenpartijen (bijvoorbeeld met de inlandterminals nodig voor een efficiëntere logistieke afhandeling van de goederenstromen).

  Met de bestaande systemen en samenwerkingsverbanden (expediteurs, softwareleveranciers en Portbase) zijn op korte termijn verbeteringen mogelijk, maar deze komen door meerdere factoren (nog) niet of onvoldoende van de grond.

  Resultaten
  De resultaten van dit project worden primair behaald door de deelnemende expediteurs die in nauwe samenwerking met de softwareleveranciers en Portbase op praktische wijze verbeteringen doorvoeren in het elektronisch vastleggen, bewerken en uitwisselen van informatie met de eigen ketenpartners. Denk bijvoorbeeld aan het daadwerkelijk optimaliseren van de huidige systemen, het aanpassen van de systemen voor EDI, zodat gegevens intern niet meerdere malen worden ingevoerd en verbetering van digitale communicatie met de buitenwereld.

  Daarnaast levert het project afgeleide resultaten op voor andere expediteurs die klant zijn bij de deelnemende softwarebedrijven en/of Portbase. De resultaten van dit project komen daarmee in tweede instantie ook nog eens ten goede aan een veel grotere groep expediteurs.

  Ook deelnemen!
  Inmiddels hebben de softwarebedrijven Softpak, Four-Soft, en Riege toegezegd deel te nemen aan het project, evenals een aantal expediteurs. Met Kewill en Gateway worden nog gesprekken gevoerd. Ook Portbase is enthousiast. Bent u gebruiker van de software van genoemde softwareleveranciers en hebt u interesse om deel te nemen aan het project, neemt u dan vóór 14 april aanstaande contact met ons op. Overigens is deelname voor u kosteloos. Criteria voor deelname zijn:

  • U bent actief in de zeehavenlogistiek en lid van FENEX;
  • Er werken maximaal 250 medewerkers binnen het bedrijf dat u voor deelname aanmeldt;
  • De maximale omzet van het deelnemende bedrijf is € 50 mln;
  • Het maximale balanstotaal van het deelnemende bedrijf is € 43 mln.

  Meer weten?
  Wilt u aanvullende informatie over het project? Wilt u weten of deelname voor u interessant en mogelijk is? Wat de investering is in tijd en geld? Neemt u dan contact op met een van onderstaande personen.

  FENEX
  Johan Baggerman
  tel. 010 – 4020330
  baggerman@fenex.nl

  SYNTENS
  Ritha van de Ruit
  tel. 06 - 22198440
  Ritha.vanderuit@syntens.nl