Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Arbitrage

  Geschillen op grond van de

  tussen expeditiebedrijven en opdrachtgevers worden in principe in hoogste ressort beslecht door arbitrage. In de voorwaarden is een summiere regeling van de arbitrale procedure opgenomen. FENEX behandelt de administratieve afhandeling van de arbitrageprocedure.

  Arbitrage door een vast scheidsgerecht vindt in de expeditiebranche plaats sinds 1934. Voor arbitrage is met name gekozen vanwege de mogelijkheid van benoeming van arbiters met een ter zake specifieke deskundigheid. De voordelen van arbitrage ten opzichte van overheidsrechtspraak zijn: de grotere beslotenheid, een meer flexibele en in beginsel snellere procesgang.

  MEEST GESTELDE VRAGEN

  Wat zijn de kosten om een arbitrage aanhangig te maken?
   De kosten voor de administratieve bemoeiingen van FENEX zijn vastgesteld op:
  Indien één van de partijen lid is van FENEX bedragen deze administratiekosten
  € 200,-. Indien geen van de partijen lid is van FENEX bedragen deze kosten € 400,-.

  Zijn dit de volledige arbitragekosten?
  Nee. De kosten voor arbitrage bestaan veelal uit het honorarium van arbiters. Dit honorarium is veelal gebaseerd op de tijd die arbiters aan een arbitrage besteden. In dit verband wordt door het arbitraal college bij aanvraag van de arbitrale procedure een depot als voorschot voor arbitragekosten verlangd.

  Zijn voor de arbitragekosten exacte bedragen te noemen?
  Dit is vaak moeilijk in te schatten, omdat de kosten afhankelijk zijn van onder meer de complexiteit van het geschil.

  Hoe moet de arbitrage worden ingediend?
  De voorwaarden (lid 4.) vermelden dat dit bij aangetekende brief of fax dient te geschieden, onder korte omschrijving van het geschil en de vordering. Geadviseerd wordt deze brief of fax te formuleren als een verzoekschrift zoals in een civiele procedure gebruikelijk is. Daaraan zijn minimale regels verbonden, zoals namen partijen, na(a)m(en) gemachtigde(n) etc. Maar ook wordt een omschrijving van het geschil verlangd met redenen omkleed. Kortom een volledig verzoekschrift is efficiënter qua administratieve behandeling en kàn effect hebben op de benoeming van arbiters op basis van hun specifieke deskundigheid. Het "verzoekschrift" dient aan het secretariaat van FENEX te worden gericht.

  Hoe verloopt een arbitrage?
  FENEX beveelt benoemde arbiters voor de arbitrage, geheel vrijblijvend, een procesorde aan. Hierin worden onder andere geregeld de termijn voor conclusies, mondelinge behandeling etc.

  Hoeveel tijd neemt een arbitrage in beslag?
  Dit hangt af van de complexiteit van de arbitrage en van het tijdsbestek dat conclusies door partijen bij arbiters worden ingediend.