Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Lid worden

  Volledig lidmaatschap

  Alleen bedrijven die te goeder naam en faam bekend staan en een beleid voeren dat is gericht op kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening kunnen lid worden van FENEX.   

  Daarom worden er strikte toelatingseisen gesteld. De kosten voor een lidmaatschap zijn afhankelijk van het aantal medewerkers van het bedrijf.   

  Kandidaat-lidmaatschap

  Bedrijven die het lidmaatschap van FENEX aanvragen en nog niet (kunnen) voldoen aan bepaalde voorwaarden volgens de lidmaatschapscriteria, wordt de mogelijkheid van een tijdelijk kandidaat-lidmaatschap van FENEX geboden.
  Het kandidaat-lidmaatschap zal er uiteindelijk toe moeten leiden dat binnen een bepaalde periode het kandidaat-lidmaatschap zal worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap.

  Geassocieerd lidmaatschap

  Het FENEX-lidmaatschap staat in principe uitsluitend open voor ondernemingen die in Nederland onafhankelijke diensten verlenen op het gebied van expeditie en logistiek. Er zijn echter organisaties/ondernemingen die in de zakelijke dienstverlening opereren en nauwe relaties hebben met de logistieke sector, die belangstelling hebben voor de dienstverlening van FENEX en de contacten met de leden. Gedacht kan hierbij worden aan advocatenkantoren, consultants, fiscale adviesbureaus, IT bedrijven, etc. Voor dergelijke organisaties/ondernemingen bestaat een geassocieerd lidmaatschap. Dit geassocieerde lidmaatschap kan zowel voor deze organisaties/ondernemingen als voor de FENEX-leden een wederzijdse toegevoegde waarde betekenen.

  Contributie, bijdragen, entreegelden 2017

  1. Basiscontributie € 815,-
  2. Bijdrage per lid volgens onderstaande personeelsschaal.
  3. Bijdrage per lid voor Public Relations volgens onderstaande personeelsschaal.
  4. Bijdrage lidmaatschap van één verplichte Raad € 200,-. Voor iedere Raad extra € 55,-.
  5. Registratie nevenvestiging € 100,- 

   

  Aantal medewerkers          Pers. Bijdrage          P.R. bijdrage

  < 11                                      €    425,-                  € 180,-
     11 - 25                               € 1.455,-                  € 220,-
     26 - 50                               € 2.455,-                  € 275,-
     51 - 100                             € 3.180,-                  € 330,-
   101 - 200                             € 4.025,-                  € 380,-
  >200                                     € 5.090,-                  € 445,-

  Entreegeld 2017

  Het entreegeld bedraagt € 1.410,-

  Kandidaat-lidmaatschap

  Bijdrage € 815,-

  Geassocieerd lidmaatschap

  Bijdrage € 1.795,-

  Reductieregeling basiscontributie

  Indien meer dan twee lidondernemingen behoren tot dezelfde groep/holding kunnen deze lidondernemingen in aanmerking komen voor een reductieregeling.
  Onder groep/holding in het kader van deze reductieregeling voor de basiscontributie moet worden verstaan:

  "Een groep van ondernemingen die allen lid zijn van de vereniging FENEX en waarvan de eigendom in rechte lijn voor 100% toebehoort aan één en dezelfde houdstermaatschappij".

  Ledenondernemingen, die tot één groep van ondernemingen behoren, kunnen per verenigingsjaar een terugbetaling verkrijgen van een bepaald gedeelte van de totaal door alle ondernemingen van de groep/holding betaalde basiscontributies. (Voorbeeld: vier lidondernemingen van een groep/holding krijgen een reductie van (3 x € 815,-) :4 = € 611,25 per lidonderneming.)
  Een verzoek voor toepassing van deze reductieregeling voor alle betrokken groepsleden kan vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar schriftelijk worden gericht aan het secretariaat van FENEX. Bij het verzoek moeten worden overgelegd de uittreksels van de Kamer van Koophandel van de betrokken leden van de groep (minimaal drie), waaruit eenduidig moet blijken dat de betrokken ledenondernemingen voor 100% eigendom zijn van dezelfde groep/holding. Voorts moeten alle contributies en bijdragen over het verenigingsjaar reeds zijn voldaan. Terugbetaling van het bedrag aan reductie vindt plaats door middel van een creditnota aan de lidondernemingen en niet aan de groep/holding.
  Ledenondernemingen die gebruik maken van de reductieregeling zullen daarnaast niet meer dan € 15.000,- per groep/holding per verenigingsjaar behoeven te betalen. Het meerdere zal door middel van een creditnota gelijkelijk verdeeld over de ondernemingen worden terugbetaald.

  Lidmaatschap Raden

  Ter voorbereiding van het beleid en advisering van het bestuur op specifieke onderdelen kent de Vereniging de volgende Raden, Commissies en Stuurgroepen.

  Raden

  • Raad voor Zeehavenlogistiek
  • Raad voor Opslag en Distributielogistiek
  • Raad voor Douanelogistiek
  • Raad voor Luchtvrachtlogistiek

   Commissies

  • Financiële Commissie
  • Commissie Economische Aangelegenheden
  • Commissie Juridische Aangelegenheden
  • Commissie Opleidingen

  Stuurgroepen

  • Stuurgroep Public Relations
  • Stuurgroep ICT

  Samenwerking FENEX/ACN

  De FENEX-Raad voor Luchtvrachtlogistiek werkt nauw samen met de Sectorraad Expediteurs van de ACN (Air Cargo Netherlands). Binnen deze raad worden de specifieke onderwerpen met betrekking tot luchtvrachtexpeditie behandeld.

  Leden staan garant voor elkaar

  Wie met een expediteur in zee wenst te gaan zal allereerst kijken naar zijn betrouwbaarheid. Zonder dat blijken leuzen als "snel" en "goedkoop" maar al te vaak valkuilen te zijn. FENEX-expediteurs weten dat alles draait om betrouwbaarheid. Daarom werken ze voortdurend aan de kwaliteit, continuïteit en beheersbaarheid van logistieke systemen.

  Om de betrouwbaarheid van FENEX-expediteurs te benadrukken, heeft FENEX een garantiefonds in het leven geroepen. Dit garantiefonds houdt in dat indien een FENEX-expediteur failliet gaat, het FENEX-Garantiefonds onder bepaalde voorwaarden de opdrachtgever de mogelijke financiële schade vergoedt. FENEX-expediteurs staan derhalve garant voor elkaar.

  Het Garantiefonds is ondergebracht in de Stichting FENEX-Garantiefonds. De Stichting keert uit indien wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het Reglement Uitkering Vergoeding FENEX-Garantiefonds.

  Individueel advies en ondersteuning

  Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, telefoonnummer: 088 - 45 67 400